Về chúng tôi

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) là cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn hoạt động trên các tỉnh thành phía Nam.

IPCS trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, được thành lập theo Quyết định số 1223/QĐ-BKH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam, tiền thân là Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

IPCS thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên khu vực phía Nam. Kế thừa kinh nghiệm nhiều năm hoạt động từ Cơ quan đại diện phía Nam – Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), IPCS đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn, xúc tiến và thu hút đầu tư nước ngoài.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của IPCS

1. Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh phía Nam xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

2. Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh phía Nam để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài xem xét, quyết định.

3. Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, dánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư của các địa phương khu vực phía Nam để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài.

4. Làm đầu mối tiến hành các hoạt động, quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư, tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh phía Nam.

5. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh phía Nam.

6. Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư hình thành dự án đầu tư vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài).

7. Chủ trì các sự kiện tiếp xúc với các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư.

8. Khai thác các dịch vụ có thu trên Website của Trung tâm; tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; đầu mối triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác với các cơ quan truyền thôngc các hiệp hội tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài.

9. Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế đối tác đầu tư nước ngoài và của tư nhân trong và ngoài nước theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài.

10. Trong trường hợp nhà đầu tư và các cơ quan liên quan yêu cầu Trung tâm cung cấp dịch vụ có thu như: Cung cấp thông tin; tổ chức sự kiện; nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư; tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh; lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo đúng các quy định của pháp luật.

11. Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức.

12. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ dự án xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại các tỉnh phía Nam (các dự án thuộc diện không phân cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các dự án đầu tư ra nước ngoài) về Cục Đầu tư nước ngoài để xử lý các bước tiếp theo.

13. Thay mặt Cục Đầu tư nước ngoài trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư tại địa bàn.

14. Theo ủy quyền của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Giám đốc Trung tâm được ký một số văn bản thông báo ý kiến của Cục trưởng, giải thích, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật và chủ trương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ký hợp đồng tuyển dụng một số nhân viên theo yếu cầu công việc của Trung tâm, ngoài số biên chế được Cục Đầu tư nước ngoài giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài giao.

Cơ cấu tổ chức