THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (IRC)

I. CƠ QUAN CẤP IRC và ERC

GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (IRC) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ERC)
Dự án trong Khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (CNC), khu kinh tế (KKT) Ban quản lý các KCN, KKT, KCNC Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh
Dự án ngoài các khu IZ, EPZ, EZ, khu CNC Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh
Dự án đầu tư thực hiện từ 2 tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài IZ, EPZ, EZ, KCNC (gọi tắt là “Khu công nghiệp”); Dự án đầu tư trong “Khu công nghiệp” mà tỉnh chưa thành lập Ban quản lý “khu công nghiệp” hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý “Khu công nghiệp”. Cơ quan đăng ký đầu tư (BQL các KCN, Sở KHĐT, hoặc cơ quan khác)

 

Đối với dự án quy mô lớn, một số lĩnh vực đặc thù trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án phải được phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ hoặc Quốc hội (Điều 30 – 32 Luật Đầu tư số 61/2020).

II. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI (Nghị định số 07/2016)                   

  • Bên trong KCN, KCX, KCNC, KKT: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất là cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài (Điều 5)
  • Bên ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: Sở Công Thương cấp tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài (Điều 5)

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hoạt động thương mại, du lịch nhưng không được tham gia vào các hoạt động sinh lợi trực tiếp

III. CHI NHÁNH TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI

Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài là Bộ Công Thương (Điều 6 Nghị định số 07/2016).

Theo biểu cam kết dịch vụ WTO, Việt Nam chưa cam kết việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài, trừ khi có quy định khác tại từng ngành và phân ngành cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *